tekst ©Dominika Zaręba

Współczesna cywilizacja wkroczyła w nowy etap rozwoju, którego cechą charakterystyczną jest świadomość ekologiczna. Oznacza ona nie tylko zrozumienie i wiedzę o wzajemnych relacjach między człowiekiem a przyrodą, antropogennych zagrożeniach dla środowiska i potrzebie jego ochrony, ale też poczucie trwałej przynależności do Natury i okazywanie jej głębokiego szacunku. Pod tym, bardzo dzisiaj popularnym pojęciem, kryje się zarówno specyficzny sposób myślenia lub odczuwania, jak i konkretne metody działania, odzwierciedlające się w codziennym życiu. Świadomość ekologiczna wpływa bowiem np. na rutynowe czynności wykonywane w domu lub pracy, zakup dóbr i usług, sposób spędzania wolnego czasu, wybór miejsca i formy wypoczynku lub podróży. Na rynku pojawia się nowy konsument, który jest skłonny do kupna ekologicznych towarów i usług, jak również gotowy do zmiany swojego stylu życia, przyzwyczajeń i modelu konsumpcji, aby chronić środowisko. Do nowych, rosnących wymagań klientów muszą dostosować się również sami producenci dóbr i usług.

Jak przedstawiają się badania świadomości ekologicznej Polaków – kilka ciekawych informacji od Mobile Institute z moim komentarzem

Prawie 1/4 Polaków czyta etykiety na produktach.

Wraz ze wzrostem świadomości zdrowotnej zmieniają się także wybory rynkowe polskich konsumentów. Jest to szczególne widoczne przy dokonywaniu zakupów produktów dla dzieci, zarówno spożywczych jak i użytkowych, takich jak meble i zabawki. Jeśli blisko jedna czwarta dorosłego społeczeństwa dokonuje odpowiedzialnych zakupów, to jest to już niezły wynik na początek. Zwłaszcza, że niemal niespotykane są w Polsce masowe kampanie promocyjne firm i produktów, w których zwracałoby się uwagę na aspekty związane ze środowiskiem, uczciwym handlem , wrażliwością na prawa zwierząt, etc. Polscy konsumenci czerpią informacje o odpowiedzialnych zakupach głównie ze źródeł internetowych i serwisów społecznościowych, najczęściej dzięki kampaniom prowadzonym przez organizacje proekologiczne. Kolejnym ważnym krokiem by pobudzić świadomość konsumencką powinno być większe angażowanie się biznesu w Polsce w propagowanie odpowiedzialności za środowisko.

Blisko połowa Polaków uważa, że konkretną postawę wobec ekologii wynieśli z domu rodzinnego.

Wielu młodych ludzi w Polsce ukształtowało swoje postawy i zachowania proekologiczne w środowisku domowym. Z drugiej strony bardzo ciekawe są także obserwacje i badania pokazujące jak najmłodsi potrafią edukować dorosłych w domu, kształtując swoją świadomość ekologiczną w szkole – ucząc się segregacji odpadów, oszczędności wody i energii etc. Często to właśnie dzieci i młodzież uświadamiają dorosłym np. skąd bierze się smog i jak szkodliwe dla zdrowia najbliższych i środowiska może być nieodpowiedzialne ogrzewanie gospodarstw domowych poprzez palenie odpadami albo niskiej jakości węglem. Najmłodsi często wykazują się także większą wrażliwością na sprawy środowiska i ochrony przyrody, dlatego tak ważne jest pielęgnowanie i wzmacnianie tych postaw. W nowym pokoleniu jest nadzieja na lepszy i bardziej zrównoważony świat!
Tylko 10 procent Polaków uważa, że żyje proekologicznie.
Polskie społeczeństwo znajduje się jeszcze we wstępnym stadium kształtowania się świadomości ekologicznej. Na razie deklarowanym intencjom zbyt rzadko odpowiadają świadome, konkretne działania i wybory rynkowe. Z drugiej strony możemy już mówić o początku wyraźnych przemian w świadomości społecznej, który przejawia się wzrostem zainteresowania problemami ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście naszego zdrowia. Widać np. wyraźną zmianę w postrzeganiu zagrożeń ekologicznych, z których najpoważniejszym wydaje się obecnie zanieczyszczenie powietrza. Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na potrzebę zdrowego stylu życia, nieskażonej chemią żywności, aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Rośnie także wrażliwość na kwestie ochrony przyrody i krajobrazu. Według badań Instytutu na Rzecz Ekorozwoju ponad połowa Polaków uważa też, że Polskę stać na to, aby jednocześnie rozwijać gospodarkę i inwestować w ochronę środowiska.
Mobile Institute 2017, www.mobileinstitute.eu